moible28365365
单位转换:1 km = m 1 m = mm 1 mm =μm1μm= nm 1 km = m =

时间:2019-05-03    点击量:

测试现场分析
测试点1:单位换算和物理量单位
[要点]知识1.1 m = 10 DM = 100 cm = 1000 mm 2,1平方米= 100 dm2 = 10000 cm23,m3 = 1000 dm3 = 1000 L = 1000000 cm3 = 1000000 ml1 dm3 = 1000 mL4。单位速度(v)m / s,通用单位km / h。
1 m / s = 3
6 km / h5,质量(m = G / g)kg单位,普通单位t,g,mg1 t = 103 kg 1 kg = 103 g 1 g = 103 mg 6,压力单位(P)mmHg Pa,标准压力1 Pa = 1 N / atm m21 = 760 mmHg= 1。
01×105 Pa7,力(F)单位N8。工作单位(W)J,1 J = 1 N m9,输出(P = W / t)单位W(1 W = 1 J / s)KW 1 KW通用单位= 103 W10,密度(ρ)单位kg /通用单位m 3 g / cm31g / cm 3 = 103kg / m 31kg / m 3 = 0。
/ Cm 311,温度(t)单位001 G:°C。公用单位开尔文(K)12,比热容(c)单位:J / kg°C 13,单位发热量(q),J / KG14,电流(I)单位A常用mA单元,μA1A= 103mA1mA =103μA15,电压(U)单位V,公共单位KV,mV,μV1KV= 103V1V = 103mV 1mV =103μV16,电阻单位(R)Ω,公共单位KΩ,MΩ1MΩ=103 K欧姆1 K欧姆= 103欧姆17,功率(W)单位J,通用单位KW h 1 KW h = 3。
6 x 106 J18,功率单元(P)W,KW通用单元,1 KW = 103 W 19,电气(Q)单元J[命题方向]单元(2)直接转换为测试(1)测试单元选择测试单元(3)在测试单位转换计算中间接标记[Resolution]单位转换。